شنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧ :: ١٥:٣١
اگهی پذیرش نیرو

آگهی شناسایی نیروی انسانی

در حوزه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی و روانشناختی

 آگهی شناسایی نیروی انسانی