عنوان مناقصه :فراخوان شماره 98/06/ف
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
نسبت به شناسايي و ارزيابي تأمين‌كنندگان الكتروموتورهاي ABB با مشخصات مورد نياز از طريق فراخوان اقدام نمايد.
لذا كليه محترم متقاضيان مي‌توانند مدارك مورد نياز را از لينك ذيل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/03/13 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد فراخوان

<< بازگشت به ليست مناقصات