عنوان مناقصه :آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار شماره 98/09/ف
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام ) در نظر دارد
" خريد پهناي باند اختصاصي اينترنت "
خود را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . هدف از اين فراخوان شناسايي شركت هاي صاحب صلاحيت بمنظور دعوت به مناقصه مي باشد .
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/05/30 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد فراخوان

<< بازگشت به ليست مناقصات