عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي شماره 6/98/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"عملیات قرائت و محاسبه صورتحساب، بازرسی ، تست و نصب کنتورهاي برق"
در اختيار خود را از طريق برگزاري استعلام عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهار شنبه مــورخ 98/6/13 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع استعلام روز شنبه مورخ 98/6/9 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد..
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد استعلام
دانلود موازين و الزامات HSE

<< بازگشت به ليست مناقصات