عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 98/35/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" نوسازي ، سرويس اساسي، بازسازي و اخذ استاندارد جهت آسانسورهاي ساختمان دفتر مركزي تهران(1 دستگاه خودروبر و 2دستگاه نفربر) و ساختمان مهمانسراي نمك آبرود (1 دستگاه نفربر) "
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/07/29 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي پروژه ها روز پنجشنبه مورخ 98/07/18 (دفتر مركزي تهران ) و روز شنبه مورخ 98/07/20 (مهمانسراي نمك آبرود ) براي متقاضيان الزامي مي‌باشد ، ضمنا شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر (2)

<< بازگشت به ليست مناقصات