عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 37/98/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"تأمين دو دستگاه ترانسفورماتور "
مورد نياز خود را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 98/8/14 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
آیین نامه های داخلی شرکت گل گهر
پلاک ترانس
پلاک ترانس

<< بازگشت به ليست مناقصات