عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 45/98/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"تهیه مصالح ، داربست بندی، طراحي و ساخت و اجرای لاینر لاستیکی مخزن ذخيره كنسانتره آهن دركارخانه گندله سازي شماره 2 "
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/9/20 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 98/9/12 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
آیین نامه های داخلی شرکت گل گهر
نقشه ورق لاینر

<< بازگشت به ليست مناقصات