عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/46/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" تخليه و دپوسازي محصولات كارفرما در اسكله شهيد رجايي و منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس "
را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 98/10/15 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 98/10/09 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد ، ضمنا شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر

<< بازگشت به ليست مناقصات