عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 98/57/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" طراحی، نصب، پیاده سازی و آموزش سامانه مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی Splunk شبكه"
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک را از لینک ذیل دانلود نمايند.مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روزشنبه مــورخ 98/11/12 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 98/11/05 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد ، لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني وصنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر

<< بازگشت به ليست مناقصات