عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 55/98/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"طراحي، خريدتجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم دوربين‌هاي مداربسته شهرك مسكوني، مجموعه ورزشي شماره 2 و محوطه مهمانسراي "
خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/11/21 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. زمان بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 98/11/14 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آگهی مناقصه عمومی
دانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
دانلود مشخصات فنی خصوصی شماره 1
دانلود مشخصات فنی خصوصی شماره 2
دانلود مشخصات فنی خصوصی شماره 3

<< بازگشت به ليست مناقصات