عنوان مناقصه :آگهي تمديد مهلت تحويل پاكات مناقصه عمومي شماره 51/98/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :به آگاهي مي رساند، مهلت تحويل پاكات مناقصه با موضوع
"بهینه سازی سیستم های غبارگیر موجود، طراحی، تامین، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداري سیستم هاي غبارگیر جدید، جهت کاهش غبار کارخانه خط4 توليد كنسانتره آهن "
از تاريخ سه شنبه مــورخ 98/11/08 به روز يكشنبه مورخ 98/11/20 موكول گرديد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر

<< بازگشت به ليست مناقصات