عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 98/62/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"عملیات ساخت آزمایشگاه مرکزی"
خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/11/28 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. زمان بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 98/11/21 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر
دانلود برآورد_كل
دانلود خلاصه فصول فهرست بها
دانلود ردیف فهرست بها
دانلود وندور ليست نهايي
دانلود نقشه هاي HSE
دانلود نقشه هاي تاسيسات مكانيكي
دانلود نقشه هاي تاسيسات مكانيكي2
دانلود نقشه هاي سازه
دانلود نقشه هاي معماري
دانلود نقشه_هاي برق

<< بازگشت به ليست مناقصات