عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/62/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه
"عملیات احداث ساختمان آزمایشگاه مرکزی"
خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک را از لیست ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/12/21 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. زمان بازديد از محل اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر
دانلود برآورد_كل
دانلود خلاصه فصول فهرست بها
دانلود رديفهاي فهرست بها
دانلود وندور ليست نهايي
دانلود نقشه هاي HSE
دانلود نقشه هاي تاسيسات مكانيكي
دانلود نقشه هاي تاسيسات مكانيكي 2
دانلود نقشه هاي سازه
دانلود نقشه هاي معماري
دانلود نقشه_هاي_برق

<< بازگشت به ليست مناقصات