عنوان مناقصه :اطلاعيه شماره 3 مناقصه عمومي شماره 98/74/ع (اعلام زمان بازديد)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بدين وسيله به اطلاع كليه شركت‌كنندگان در مناقصه با موضوع:
" ارائه خدمات مهندسي، تأمين کالا و تجهيزات ساختمان و نصب بصورت توأم (EPC) براي پروژه پیش فرآوری خوراک ورودی به خط چهارم کنسانتره آهن شركت معدني و صنعتي گل‌گهر"
مي‌رساند، زمان بازديد از محل پروژه روز چهارشنبه مورخ 99/02/10 رأس ساعت 10 صبح اعلام مي‌گردد و براي كليه مناقصه‌گران الزامي‌ مي‌باشد. لازم به ذكر است عدم شركت در جلسه بازديد به منزله انصراف مناقصه گر از شركت در مناقصه تلقي مي گردد. ضمنأ رعايت و اجراي دستورالعمل بازديد مناقصه‌گران در تاريخ مذكور جهت ورود به سايت الزامي مي باشد. همچنين پيرو اطلاعيه قبلي به اگاهي مي رساند، مهلت تحويل پاكات مناقصه روز شنبه مورخ 99/02/20 مي‌باشد. لازم به ذكر است اسناد مناقصه و همچنين دستورالعمل بازديد، از سايت شركت گل‌گهر به نشاني www.geg.ir بخش تأمين‌كنندگان و مشتريان- مناقصه‌ها قابل دريافت مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود دستورالعمل_بازديد_مناقصه_گران

<< بازگشت به ليست مناقصات