عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 54/98/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"خريد يك دستگاه آناليز جريان موتورهاي الكتريكي"
مورد نياز خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 99/02/27 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
کاتالوگ دستگاه آنالیز جریان
دانلود پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
دانلود اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات