عنوان مناقصه :آگهي فراخوان عمومي شماره 99/02/ف
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"به منظور پياده سازي پروژه ي هوش تجاري و در گام نخست طراحي و پياده سازي انباره ي داده"
، نسبت به شناسايي شركت هاي فعال در اين زمينه از طريق فراخوان عمومي اقدام نمايد لذا كليه متقاضيان محترم مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روزسه شنبه مــورخ 99/02/30 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا تاييد صلاحيت شركت ها مختار مي باشد و ارسال مدارك هيچ گونه حقي براي ارسال كننده ايجواد نخواهد كرد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر

<< بازگشت به ليست مناقصات