عنوان مناقصه :آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها مناقصه عمومي شماره 99/76/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) موعد تحویل پاکتهای مناقصه مذکور با عنوان
" انتخاب پيمانكار جامع پروژه هاي عمراني "
را از روز شنبه مورخ 99/02/27 به روز چهارشنبه مورخ 99/03/07 و در همان مكانهاي اعلام شده قبلي موکول نموده است. ضمنا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند اسناد مناقصه را از سايت اينترنتي به نشاني WWW.GEG.IR دانلود نمايند . ساير شرايط به قوت خود باقي مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر

<< بازگشت به ليست مناقصات