عنوان مزایده :آگهی تکرار مزایده عمومی 09-97/PT
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : دانلود اسناد مزایده

<< بازگشت به ليست مناقصات