عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 31/97/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"طراحي، خريد و ساخت ، نصب و ایجاد سازه هاي دسترسي به تجهيزات كارخانه گندله سازي شماره 2 "
خود را بصورت EPC و از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 24/11/97 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 13/11/97 براي متقاضيان الزامي مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلوشيوه نامه كدينگ اسناد و تجهيزات
دانلود استانداردهای رنگ آمیزی و حفاظت از سازه های فولادی
دانلودفرم پرسشنامه ارزيابي تامین کنندگان شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود موازين HSE

<< بازگشت به ليست مناقصات