عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 97/10/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"تأمين قطعات مورد نياز، تعميرات، تست و راه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتور مدل MTU 20V 956 TB 32 " خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 97/06/27 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 97/06/12 براي متقاضيان الزامي مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود شيوه نامه صيانت از انرژي گل كهر
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامین کنندگان

<< بازگشت به ليست مناقصات