عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي شماره 97/17/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" مديريت محيط زيست ،ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست (EIA ) كارخانه گندله سازي 1 جهت افزايش ظرفيت به ميزان 2 ميليون تن "
خود را از طريق استعلام عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 97/09/12 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع واقع در كيلومتر 50 جاده سيرجان – شيراز ( واحد كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر ) مي باشد
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد استعلام

<< بازگشت به ليست مناقصات