مدیر عامل

 

معاون مالی و اقتصادی

مدیر امور مالی

مدیر حسابداری مدیریت

مدیر حسابداری عمومی

 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

مدیر توسعه منابع انسانی

مدیر سیستمها ، برنامه بودجه

مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مدیر امور اداری

 

معاون مدیر عامل و مدیر مجتمع

معاون فنی و مهندسی مجتمع

مدیر امور عمرانی

مدیر انرژی

مدیر مهندسی معکوس و ساخت داخل

مدیر دفتر فنی مجتمع

مدیراصلاح خطوط تولید

معاون پشتیبانی مجتمع

مدیر حمل و نقل

مدیر خدمات و امور اجتماعی

مدیر انبارها و سفارشات

معاون بهره برداری مجتمع

مدیر معدن

مدیر فرآوری

مدیر گندله سازی

مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

 

معاون طرح و توسعه

مدیر دفتر فنی و کنترل پروژه

مدیر اکتشافات و توسعه معادن

مدیر پروژه ....

 

حوزه مدير عامل

مدير حوزه مديرعامل

مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی

مدیر امور حقوقی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

مدیر حراست

مدیر مجامع و برنامه ريزي استراتژيك شركت ها

مدير امور قراردادها

 

معاون بازرگانی

مدیر فروش، بازاریابی و امور گمرکی

مدیر تامین و تدارک