اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/03/01

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون سه ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۱ خرداد ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضدعفونی کلیه اماکن، واحدهای اداری، انبارها، تعمیرگاه ها، مخازن سوخت، سرویس‌های بهداشتی، ماشین‌آلات، سرویس‌های ایاب و ذهاب، اقلام و ابزارآلات شرکت گهرهمکار در سایت معدن 1 و سایت 5و6و7 با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضدعفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبار‌ها و واحدهای کاری و ماشین‌آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله‌سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل‌گهر
 

 

 
����هشتاد و هفتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/31

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضدعفونی کلیه واحدهای اداری، کمپ‌های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، سرویس‌های بهداشتی، محوطه‌های بیرونی و .... شرکت گهرهمکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضدعفونی تمامی ماشین‌آلات حمل و بارگیری، سرویس‌های ایاب و ذهاب، کلیه واحدهای تعمیرگاه و ابزارآلات شرکت گهرهمکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����گندزدایی کلیه انبارها و اقلام شرکت گهرهمکار در سایت معدن ۱ و سایت ۵و۶و۷ با محلول نانوسیل
 

 

 
����هشتاد و ششمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/30

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����هشتاد و پنجمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
����ضدعفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری و ماشین آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
����هشتمین مرحله آماده‌سازی و توزیع پک ضدعفونی‌کننده توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/29

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه‌ مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����هشتاد و چهارمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری و ماشین آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/28

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری شرکت گهرهمکار در سایت معدن 1 و سایت 5و6و7 با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضدعفونی تمامی کمپ‌های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، انبارها و اقلام، مخازن سوختی و نازل ها، محوطه‌های بیرونی و .... شرکت گهرهمکار در سایت معدن 1 و سایت 5و6و7 با محلول نانوسیل
 
 
 
����هشتاد و سومين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
����گندزدایی تمامی ماشین آلات، واحد‌های تعمیرگاه و ابزارآلات شرکت گهرهمکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گندزدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم کلیه قسمت های مختلف کارگاه های تغلیظ، غبار و پلیکام توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 

 

 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری و ماشین آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/27

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����هشتاد و دومين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری و ماشین آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
����انجام ضدعفونی کلیه اماکن، کمپ‌های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، ماشین آلات ملکی و پیمانکاران، سرویس های ایاب و ذهاب، انبارها، واحدهای تعمیرگاه، کلیه اقلام و ابزارآلات، سنگ شکن و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/26

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز جمعه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
����هشتاد و یکمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/25

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����هشتادمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
����ضد عفونی تمام ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضدعفونی تمامی واحدهای اداری، کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، سرویس های بهداشتی، انبارها، واحدهای تعمیرگاه، اقلام و کلیه ابزارآلات شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 

 

 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، ماشین آلات سبک و سنگین، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/24

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6
 
 
 
����ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
����ضدعفونی تمامی واحدهای تعمیرگاه، ابزار آلات و قطعات شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ با محلول نانوسیل
 
 
 
����هفتاد و نهمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، كنترل زمان، انبارها، تعميرگاه ها، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، ايستگاه هاى آتش نشانى، ماشين آلات و ...
 
 
 
����انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 

 

 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/23

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22
 
 
 
����ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 22
 
 
 
����نصب شیرآلات پدالی در سرویس های بهداشتی در شرکت گهر همکار
 
 
 
����ضدعفونی کلیه اماکن اداری، کمپ‌های استراحتی، سرویس‌های بهداشتی، ماشین آلات، انبارها و اقلام شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضدعفونی تمامی واحدهای تعمیرگاه و ابزار آلات شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����هفتاد و هشتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
����ضد عفونی مسجد شهرک جهت اولین شب قدر
 
 
 
����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/22

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضدعفونی کامل اماکن استراحتی، واحدهای اداری، ماشین آلات، انبارها، اقلام، ابزارآلات، سرویس های بهداشتی و غیره شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 

 

 
����هفتاد و هفتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/21

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6
 
 
 
����ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
����انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
����هفتاد و ششمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
����ضدعفونی کلیه انبارها و اقلام شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����گندزدایی کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار
 
 
 
����گندزدایی تمامی ماشین‌آلات و سرویس های ایاب و ذهاب شرکت گهر همکار با  محلول نانوسیل
 
 
 
����گندزدایی تمامی اماکن استراحتی، محوطه های بیرونی، سرویس های بهداشتی و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/20

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6
 
 
 
���� ضدعفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
����ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فرآوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
����انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
����هفتاد و پنجمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ....
 
 
 
����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضد عفونی کامل اماکن، ماشین آلات، ابزارآلات، اقلام، وسایل و غیره شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 

 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/19

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز جمعه مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضدعفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه و ابزارآلات شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
 
����ضدعفونی تمامی ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
 
����گندزدایی کلیه اماکن، واحدهای اداری، کمپ های استراحتی، انبارها و اقلام، مخازن سوختی، سرویس‌های بهداشتی، محوطه های بیرونی و غیره در شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
 
����ضدعفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6
 
 
 
���� ضدعفونی تعداد 10 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
����هفتاد و چهارمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضدعفونی کلیه اماکن، واحدها، تعمیرگاه ها، انبارها، ماشین آلات ملکی و پیمانکاری، سرویس های ایاب و ذهاب، اقلام و وسایل، ابزار آلات، سرویس های بهداشتی و غیره در شرکت گهر همکار
 

 

  

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/18

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.

گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛

 

����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6

 

����ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6

 

 

����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 

����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 

 

����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22

 

 

����ضد عفونی تعداد 9 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 22

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/17

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.

گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛

 

����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6

 

����ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6

 

 

����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 

 

����ضد عفونی کمپ‌های پیمانکاران در طول شات دان گندله سازی ۲ در سه شیفت کاری

 

 

����ضد عفونی لوازم و ابزارآلات در زمان شات دان گندله سازی ۲

 

 

����ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 22

 

 

����هفتاد و دومین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/16

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۱6 اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����هفتاد و یکمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
����نظارت بر نحوه توزیع و بسته بندی و نظافت رستوران گهرروش
 
 
 
����ضدعفونی کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضدعفونی تمامی کمپ‌های رانندگان و پیمانکاران شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضدعفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه و ابزارآلات شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
����گندزدایی تمامی ماشین‌آلات، انبارها و اقلام شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

  

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/15

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����هفتادمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گند زدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم اتوبوس و کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/14

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضدعفونی کلیه اماکن، واحدهای اداری، تعمیرگاه ها، انبارها، اقلام و وسایل ابزارآلات، مخازن سوخت، کمپ‌های استراحتی، ماشین آلات، سرویس های بهداشتی و محوطه های بیرونی شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
 
 
 
����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6 
 
 
 
����ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
����شصت و نهمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، تعميرگاه ها، حراست، مركز پيام، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، كارواش جنوب، سنگ شكن، آتشبارى، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، كنترل زمان و ...
 
 
 
����خرید ۵۰ گاری زباله ۷۷۰ لیتری جهت جمع آوری زباله های سطح کارخانه ها توسط شرکت گهرروش
 
 
 
����ضدعفونی کامل سایت شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضد عفونی تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22
 
 
 
���ضد عفونی تعداد 9 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 22
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/13

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز شنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضدعفونی کلیه اماکن، واحدها، تعمیرگاه ها، ابزار آلات انبارها و اقلام و وسایل، سرویس های بهداشتی، اماکن استراحتی، کانکس های استراحتی، مخازن سوخت و نازل ها، ماشین آلات و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فرآوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
����هفتمین مرحله آماده سازی پک بهداشتی و ضد عفونی توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
����شصت و هشتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، تعميرگاه ها، حراست، انبارها، رستوران، سايت پيمانكاران، ايستگاه هاى آتش نشانى، مركز پيام، كمپ هاى كارگرى، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب و ...
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

  

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/12

 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز جمعه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����شصت و هفتمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، تعميرگاه ها، حراست، انبارها، رستوران، سايت پيمانكاران، ايستگاه هاى آتش نشانى، مركز پيام، كمپ هاى كارگرى، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب و ...
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/11

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����گندزدایی کلیه ماشین آلات، واحدهای تعمیرگاه، انبارها، اماکن اداری، کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران مخازن سوختی، باسکول ها، سرویس های ایاب و ذهاب، سرویس های بهداشتی، اقلام و ابزار آلات و غیره در شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����جلسه پیشگیری از کرونا با حضور معاونت محترم سرمایه انسانی شرکت گهرروش و سرپرستان کارخانه های تحت پیمان شرکت گهرروش
 
 
 
����شصت و ششمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، حراست، رستوران، تعميرگاه ها، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، انبارها، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، كارواش جنوب، مركز پيام، آتشبارى، ماشين آلات معدنى، سرويس هاى اياب و ذهاب و ...
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
����ضدعفونی کلیه اماکن، واحدها، کمپ های استراحتی، سرویس های بهداشتی، انبارها، تعمیرگاه ها، ماشین آلات و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و از سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/10

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����گندزدایی کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
����ضدعفونی تمامی واحدهای تعمیرگاه و ابزار آلات آنها در شرکت گهر همکار
 
 
 
����ضدعفونی تمامی کمپ‌های استراحتی پرسنل و پیمانکاران و همچنین سرویس‌های بهداشتی شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
����تدوین، طراحی و نصب بنر با موضوع پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در سایت شرکت گهر همکار
 
 
 
����خریداری تعداد ۲۰۰۰ عدد دستکش و ۳۰۰۰ عدد ماسک جهت پخش بین پرسنل و همچنین شارژ انبار شرکت از مواد ضدعفونی کننده سطوح و سمپاش جهت گندزدایی تمامی واحدها و اماکن
 
 
 
����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری
 
 
 
����شصت و پنجمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، حراست، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، كمپ هاى كارگرى، آتشبارى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، آزمايشگاه، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى و ...
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/09

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری توسط پرسنل ضد عفونی کننده
 
 
 
����ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت
 
 
 
���� شصت و چهارمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، حراست، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، كمپ هاى كارگرى، آتشبارى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، آزمايشگاه، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى و ...
 
 
 
����انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری  و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
����ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
����ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/08

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
����توزیع ژل ضدعفونی دست برای پرسنل شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
����شصت و سومین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، حراست، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، كمپ هاى كارگرى، آتشبارى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، آزمايشگاه، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى و ...
 
 
 
����انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری  و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
����آماده سازی مقدمات سرو غذا در رستوران تغلیظ گهرروش با دستورالعم