مدير عامل و نایب رئیس هیئت مدیره جمشید ملارحمان
رئيس هيات مديره میرعلی یاری
عضو موظف هيئت مديره ایمان عتیقی
عضو هیات مدیره مجید بهرامی
عضو هیات مدیره  محمد رضا خضری پور