مدير عامل و نایب رئیس هیات مدیره جمشید ملارحمان
ریيس هيات مديره محمدرضا کرمی شاهرخی
عضو موظف هيات مديره ایمان عتیقی
عضو هیات مدیره محمود مصری نژاد
عضو هیات مدیره یاسر طیب نیا