مدير عامل و عضو هيات مديره  ناصر تقي زاده  
رئيس هيات مديره میرعلی یاری
نائب رئيس هيات مديره محمد تقي ابوالحسني
عضو هیات مدیره امیر حسین نادری
عضو هیات مدیره  محمد رضا خضری پور