آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

 ثبت شده به شماره 409 با شناسه ملی 10860515050

 
به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، مورخ 09/02/1399 و مجوز شماره 125-604802/984 مورخ 14/12/1398سازمان بورس اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 48.000.000.000.000ریال به 74.400.000.000.000ریال، منقسم به 74.400.000.000سهم 1.000ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
1. سرمایه فعلی شرکت: 48.000.000.000.000ریال
2. مبلغ افزایش سرمایه: 26.400.000.000.000ریال
3. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 74.400.000.000.000ریال
4. ارزش اسمی هر سهم: 1.000ریال
5. تعداد سهام عرضه شده: 26.400.000.000سهم
6. نوع سهم: عادی بانام
7. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
     26.400.000.000.000ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
8. موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر(جبران مخارج سرمایه گذاری)، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن و مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای
9. به هر صاحب سهم، در ازای هر 100سهم متعلقه در تاریخ 09/02/1399 تعداد 55 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق میگیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.
10. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند. می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.
12. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
 سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی کند، میبایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام و یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی میباشد به حساب شماره 0565660008170 این شرکت نزد بانک سپه شعبه پارک لاله تهران کد 565 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک 273 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) کد پستی 1414618551 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
 سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدیدمی باشند، میبایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک 273 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) کد پستی 1414618551 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر: عدم ارسال مستندات یادشده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم میباشد.
13. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14. حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:
 مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
 ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
 ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تائيد مزایا، تضمین سود آوری و یا توسیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.
 با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.
 سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.GEG.IR  مراجعه و یا با شماره تلفن های 88977261-7 و 03441423107 تماس حاصل نمایند.
 گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.GEG.IR و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس WWW.CODAL.IR  در دسترس می باشد.
                                                                   
هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)