مجید علیدادی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
منصور خواجویی سرپرست مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات
امیر جان آقایی سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی
سید محسن نبوی   مدیر سیستم ها، برنامه و بودجه
حمزه الله بخشی   سرپرست مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست