حسن رحیمی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
محمد اسفندیار پور مدیر توسعه منابع انسانی
محسن نبوی مدیر سیستمها، برنامه و بودجه 
نادر شعبانی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
محمد اسفندیار پور مدیر امور اداری
بشیر عباسی مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات