حسین شاهمرادی معاونت بازرگانی
حسین اطمینان                       مدیر فروش، بازاریابی و امور گمرکی
مهدی سلمانی سرپرست مدیریت تحقیقات بازرگانی و منبع یابی داخلی
حامد حسینی سرپرست مدیریت تامین و تدارک