معاون بازرگانی
حسین اطمینان                       مدیر فروش، بازاریابی و امور گمرکی
محسن محمدی مدیر تامین و تدارک