علی اکبر اشرفی معاون طرح و توسعه
علیرضا ضیائی مدیر دفتر فنی و کنترل پروژه 
حسین اکبری جور مدیر اکتشافات و توسعه معادن
محسن امانی مدیر پروژه انتقال گندله
محمد کریمی مدیر پروژه خطوط 5و6و7
حسین پور معصومی                         مدیر پروژه بازیابی آب
سعید شکاری مدیر واحد تکیملی تغلیظ
مجتبی رحیم زمانی مدیر پروژه ساختمان های اداری و فرهنگی 
روح الله عباس زاده مدیر پشتیبانی پروژه ها 
رضا پور شهسواری مدیر احداث خردایش 2