ایمان عتیقی معاون مدیر عامل و مدیر مجتمع 
محمد رضا شهسواری    معاون فنی و مهندسی مجتمع
محمد محیاپور معاون بهره برداری مجتمع 
محمد حاتمی معاون پشتیبانی مجتمع