کاربر گرامی:

با سلام

در زمان طرح شکایت و اعتراض به عملکرد این شرکت و شرکت های تابعه لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

  1. شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشند.

  2. در صورت عدم ذکر دقیق مرجع مورد شکایت رسیدگی به آن امکان پذیر نیست.

  3. در صورت پذیرش شکایت، موضوع توسط بازرسان بررسی و در صورت نیاز با شاکی جهت جلسه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

دریافت فرم شکایت