جهت مطرح نمودن انتقادات و شکایات می توانید با آدرس ایمیل inspection@golgohar.com و یا شماره تماس های 41424139-034 و یا 41424109-034 تماس حاصل فرمایید .