شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

امير حاجي زاده

مدیر تحقیقات و فناوری

بتول شهبا

رئیس تحقیقات گندله سازی

رضا خاكسارپور

رئیس تحقیقات توسعه و فناوری

حسين ختيال

کارشناس ارشد تحقیقات بهره وری

مجتبي قربان نژاد

رئیس تحقیقات فرآوری

محمد رضا احمدی

رئیس تحقیقات سلامت، ایمنی و محیط زیست

محمد اميري

رئیس تحقیقات معدن و زمین شناسی

طاهره زینلی

کارشناس ارشد کنترل پروژه و تحلیل داده ها

سجاد حسینی

سرپرست آزمایشگاه و پایلوت