شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

محمد فتحی

رئیس فروش

شهرام غربا

كارشناس ارشد فروش، بازاريابي و امور گمركي

مهناز مظفری نیا

سرپرست فروش داخلی

آزاده باقري فرد

سرپرست فروش خارجي

علی غیاثی نژاد

کارشناس : فروش بازاریابی و امور گمرکی

رسول فیروزآبادی

کارشناس فروش

مرضیه جعفرآقایی

کارشناس فروش خارجی