شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

رتبه بندی 100 شرکت برتر (IMI100)


مقدمه:

سازمان مديريت صنعتي از سال 1377 رتبهبندي شركت هاي برتر ايران را هر ساله انجام داده است. اين رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفيد در مورد بنگاه هاي اقتصادي كشور، فضاي روشن تري از كسب و كار اقتصادي كشور ارائــه ميدهد و به مديران بنگاههای اقتصادی، سياستگذاران و پژوهشگران، ياري مي‎رساند تا شناخت و درك دقيق تري از مقياس، ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ كشور بيابند.

فهرست صد شركت برتر، مجموعه اي متعلق به شركتهاي بزرگ ايراني است.

رتبه بندي شركتها در محيط كسب و كار تلاشي علمي براي تلخيص بسياري از اطلاعات پيراموني محيط كسب و كار در قالب سنجه هاي ساده و قابل درک است. رتبه بندي ميتواند اطلاعات مفيدي در مورد وضعيت شركتها در مقايسه با رقباي خود در اختيار ذينفعان از قبيل مديران، سهامداران و سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و بانكها، مشتريان، دولت و سازمانهاي دولتي و ... قرار دهد. با كمك بررسي مداوم تحولات در رتبه بندي شركتها، تشخیص جهت حركت در کسب و کارهای اقتصادي و شناسايي دورنماي رونق و ركود در صنایع مختلف و حتی ارزيابي ميزان اثربخشی سياستهاي اصلاحی اعمال شده، قابل پيگيري است.

روش های ارزیابی بنگاه های اقتصادی:

روش اول: روش ارزیابی جایگاه و نتیجه عملکرد شرکتها است

روش دوم: روش ارزیابی فرآیندی عملکرد شرکت یا روشهای فرآیند گرا است

هدف تدوین فهرست صد شرکت برتر ایران:

شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکتهای ایرانی و رتبهبندی آنها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاههای اقتصادی

عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در IMI100

نمودار