شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نمونه اشتغال های ایجاد شده در راستای طرح تسهیلات اشتغال زایی گل گهر