شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فرم درخواست اعلام همکاری

نام شرکت
نام اختصاری شرکت
وب سایت شرکت
ایمیل شرکت
شماره تماس شرکت
نام و نام خانوادگی مدیر عامل
نام و نام خانوادگی رابط
شماره همراه رابط
ایمیل رابط
زمینه فعالیت اصلی
موقعیت مکانی کارخانه
موقعیت مکانی دفتر مرکزی
خلاصه از رزومه کاری
نوع و میزان همکاری

انتخاب قطعه پیشنهادی جهت ساخت
دانلود فایل محصولات شرکت گل گهر

شماره محصول اول
شماره محصول دوم
شماره محصول سوم
شماره محصول چهارم
محصول پیشنهادی
معیار/وزن معیارزیر معیارحداکثر امتیازامتیاز خود اظهاری
کیفیت / 0.5 سابقه ساخت 15
کیفیت / 0.5 حسن شهرت از نظر کیفیت ساخت 15
کیفیت / 0.5 تعداد گواهی حسن انجام کار 20
کیفیت / 0.5 تجهیزات و تکنولوژی جدید 15
کیفیت / 0.5 آزمایشگاه و واحد تحقیق و توسعه 30
کیفیت / 0.5 دسترسی به مواد اولیه مرغوب 15
کیفیت / 0.5 مزیت رقابتی 15
کیفیت / 0.5 نیروی انسانی متخصص و تکنسین ماهر 25
زمان / 0.2 میزان تاخیر در تحویل قرارداد 20
زمان / 0.2 مدت زمان تحویل در مقایسه با سایر سازندگان داخلی 10
زمان / 0.2 مدت زمان تحویل در مقایسه با سازندگان خارجی 10
زمان / 0.2 حسن شهرت از نظر زمان تحویل 10
هزینه / 0.3 هزینه ساخت در مقایسه با سازندگان داخلی 25
هزینه / 0.3 هزینه ساخت در مقایسه با سازندگان خارجی 25