شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

دستاوردهای پژوهشی > بخش توسعه و فناوری


سال 1397
 
سال 1396
 
سال 1395

 

رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1عليرضا حاجي محمديآزاد اسلامي واحد كرمان
 
سال 1394

 

رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1پوريا خوشبختآزاد اسلامي واحد سيستان و بلوچستان
2مهندس معين ابوالقاسميشرکت مهندسی فناوران انرژی کرمان
 
سال 1393
 
سال 1392

 

رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1مهندس محمد مهدي ولي نيادانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد- شركت صنعتي و معدني گل گهر مديريت امور عمراني
 
سال 1391

 

 
سال 1382
رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1هادی شمس پورشهید باهنر کرمان