شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پروژه هاي در حال اجراي گروه پژوهشي معدن و زمین شناسی


رديف

عنوان پروژه

مجري

 

موسسه یا دانشگاه

 

1

بررسی تاثیر خواص مکانیکی سنگ ها بر راندمان عملیات حفاری (مطالعه موردی معدن شماره یک گل گهر سیرجان)

بردیا رحیمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

2

بررسی خواص ناپیوستگی ها بر روی یراندمان عملیات حفاری(مطالعه موردی معدن شماره یک گل گهر سیرجان)

بردیا سالجقه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

3

ارزیابی فنی و اقتصادی روباره و باطله های کارخانه تثبیت نشده و تثبیت شده با افزودنی های هیدرولیکی به عنوان مصالح راه سازی

دکتر علیرضا غنی زاده

دانشگاه صنعتی سیرجان

4

تعیین منشا و نحوه تشکیل کانسار آهن اسکمبیلو ایران مرکزی با استفاده از مطالعات زمین شناسی، ژئوشیمیایی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار

دکتر نادر تقی پور

 دانشگاه دامغان

5

مطالعات ژئوفیزیکی به منظور شناسایی ناپیوستگی های دیواره جنوب غربی معدن شماره یک گل گهدکتر علیرضا گودرزیتحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 
6 الگوی کانه زایی و رهیافت اکتشافی در کانسار مس کوه کبود وکوه اسفند، جنوب کمربند ماگمایی دهج ساردوئیه استان کرمان با استفاده از مطالعات زمین شیمیایی، میانبارهای سیال وایزوتوپی
دکتر نادر تقی پور
دانشگاه دامغان
7 تطابق و به روز رسانی مدل کانسار با استفاده از شبکه سازی دینامیکی توام داده های پیوسته 
طالش حسینی
دانشگاه تهران
8اصالح الگوی انفجار به منظور کاهش مخاطرات لرزش زمین ناشی از عملیات انفجار
دکتر معین بهادری
دانشگاه مجتمع آموزش عالی گناباد
9 بررسی اثر همزمانی لرزه های اجباری ناشی از استخراج معدن گل گهر با زلزله های طبیعی و روش های کاهش آن
دکتر حسین پرستش
علم و فرهنگ
10بررسی تاثیر قطر چال های انفجاری بخش روباره معدن شماره یک گل گهر بر بازدهی عملیات بارگیری و باربری
پوریا عنایتی
دانشگاه تربیت مدرس
11 پردازش داده های سنجنده های چند طیفی جهت اکتشاف کانسارهای فلزی و غیر فلزی در ناحیه فردوس گناباد - بجستان
زهره ارجمند الری
 صنعتی فناوری کرمان
12بررسی اثر ناپیوستگی ها بر خردایش مواد بعد از انفجار در معدن شماره یک گل گهر
محمد قائدی
 دانشگاه زرند