شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پروژه هاي در حال اجراي گروه پژوهشي فرآوري


 

رديف

عنوان پروژه

مجري

موسسه یا دانشگاه

1

تحقیق وبررسی به منظور امكانسنجی بومی سازی ساخت سه نوع فلوكوالنت پركاربرد در شركت معدنی وصنعتی گل گهر

دكتر عبدالهی

دانشگاه تربيت مدرس


2

سولفورزدایی از كنسانتره غبار سنگ آهن با ابعاد زیر 20 میكرون با استفاده از روش پالس القایی در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت

دكتر اسماعیل دره زرشكی

شهید باهنر کرمان

3

استاندار سازی عملكرد تجهیزات در كارخانه فرآوری و گندله سازی، بهبود راهبری فرایند، عیب یابی و تنظیم حلقه های كنترلی

دكتر صمد بنیسی

 شهيد باهنر كرمان


4

طرح پژوهشی شناسایی،دسته بندی وارزیابی روش های فرآوری انواع سنگ آهن های هماتیتی(اكسیدی غیر مگنتیت) با شركت كاوشگران صنایع معدنی راشا(شركت تحقیقاتی مشترک)

شركت كاوشگران صنایع معدنی راشا

شركت كاوشگران صنایع معدنی راشا

5

بررسی و ارائه طرح های اصالحی در مورد تجهیزات انتقال مواد كارخانه گندله سازی شماره 1 شركت معدنی و صنعتی گل گهر

دكتر مصطفی مالكی مقدم

ولی عصر رفسنجان

6

عیب یابی، اصالح، توسعه و بهینه سازی خط تولید استحصال آنتیموان سفیدآبه

دكتر علی احمدیصنعتی اصفهان
7 تحقیق به منظور یافتن ضرایب بزرگ مقیاس كردن نتایج فلوتاسیون آزمایشگاهی به صنعتی در كنسانتره گل گهر
كلثومه دشتی
 صنعتی شاهرود
8بررسی میزان و نحوه دنباله روی مگنتیت در فرآیند فلوتاسیون حذف پیریت از كنسانتره سنگ آهن گل گهر
 رامین صحتی
 دانشگاه یزد
9ارزیابی كارایی و بهینه سازی مدار آسیا كنی خط 5 و 6 و 7
حسن هاشمی مظفری
 دانشگاه یزد
10 تحقیق به منظور بهینه سازی پارامترهای عملیاتی و فرآیندی فیلترهای درام در كارخانه غبار
احسان یوسفیولی عصر رفسنجان

11

ساخت كامپوزیت های ژئو پلیمری با استفاده از باطله های معدنی كارخانه گل گهر سیرجان 

دكتر اسماعیل دره زرشكیدانشگاه شهید باهنر کرمان

12

مطالعات كامل فنی و اقتصادی استحصال كانی تالك كارخانه های فرآوری شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

سید محمدرئوف حسینیدانشگاه صنعتی اصفهان