شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پروژه هاي در حال اجراي گروه پژوهشي گندله سازی، احیاء و فولاد سازی

رديف

عنوان پروژه

مجري

موسسه یا دانشگاه1

بررسی اثر گوتیت)(OH(Feo )و کنسانتره هماتیت کاویان گهر بر روی استحکام گندله پخته شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

منصوره سعید

دانشگاه علم و صنعت


2

عوامل موثر بر Feo محصول کارخانه گندله سازی به روش داده کاوی

معین معماریان

دانشگاه صنعتی شریف


3

بهینه سازی فرآیند احیاء مستقیم اکسید آهن با کربن در روش کوره تونلی

دکتر حسین نورانیان

پژوهشگاه مواد و انرژی کرج


4

افزایش کیفیت گندله تولیدی گل گهر و کاهش خرد شوندگی حین احیاء

دکتر احمد ایران نژاددانشگاه شهید باهنر کرمان
5بهینه سازی عملکرد و طول عمر رول های دبل دك کارخانه گندله سازی
دکتر ایمان ابراهیم زاده
شرکت پایش سطح اسپادانا)پاساکو(

6امکان سنجی افزایش طول عمر مش های سرند انتهای کارخانه گندله سازی توسط پوشش "Nicrmo
دکتر غالمرضا خیاطی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

7

توسعه و پیاده سازی مدل نرم افزاری فرآیند کامل پخت بستر گندله در کوره گندله سازی گل گهر

دکتر حافظ امانیشرکت نگین پردازش فردا