شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پروژه هاي در حال اجراي بخش آب و محیط زیست

رديف

عنوان پروژه

مجري

موسسه یا دانشگاه1

ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات محصوالت گندله و کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

دکتر اردوان زرندیان

پژوهشگاه محیط زیست و توسعه پایدار


2

استقرار و پیاده سازی برنامه حفاظت شنوایی کارکنان (HCP )در خطوط شماره 1 تا 4 فرآوری سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

دکتر سجاد زارع

دانشگاه علوم پزشکی کرمان


3

بررسی گیاهان منطقه گل گهر سیرجان به منظور تهیه هرباریوم مجازی وتدوین فلور منطقه گل گهر

دکتر ناصری

 دانشگاه تهران