شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پروژه هاي در حال اجراي گروه پژوهشي توسعه و فناوري

رديف

عنوان پروژه

مجري

موسسه یا دانشگاه1

طراحی، ساخت و تست یك نمونه نیمه صنعتی هاپر كنترل غبار

محمد دورعلی

شركت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی


2

ارزیابی عملكرد اگزاست فن های خطوط 1 تا 3 كارخانه فرآوری به كمك شبیه سازی عددی و ارائه طرح اصالحی ایمپلر به منظور افزایش ظرفیت فن

دكتر حسین خالقی

دانشگاه امیر كبیر


3

ارائه طرح بهبود عملكرد مشعل های كوره گندله سازی در شرایط بهره برداری خاص ، توسعه مدل محاسباتی كوره گندله سازی جهت تعیین تنظیمات مناسب كوره در حاالت كاری مختلف، باز طراحی و ارائه راهكار جهت ارتقای عملكرد كوره پایلوت

دكتر مسعود دربندی

دانشگاه صنعتی شریف


4

ارزیابی نظام مدیریت دارایی های فیزیكی در شركت گل گهر و اجرای پروژه های بهبود پیشنهادی اولیه

 علی زواشكیبایی

شركت اطمینان پردیس


5

تحقیق و پژوهش جهت ارائه طرح های كاربردی كاهش سایش ایمپلر فن ریكوپریشن و طرح جدید برای ترپرداست زیر كلكتور و امكان سنجی گزینه های مختلف بهبود خنك كاری كوره، فن، آسیا و مبدل های یونیت روغن كارخانه گندله سازی

دکتر مسعود دربندی

شركت فناوران توسن انرژی