شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پروژه هاي در حال اجراي گروه پژوهشي سيستمها و مديريت

رديف

عنوان پروژه

مجري

موسسه یا دانشگاه

1

بررسي مقايسه اي رويكردهاي شركت هاي معدني نسبت به مسئوليت هاي اجتماعي و ارائه الگوي بومي جهت شركت معدني و صنعتي گل گهر

مريم مسعودي

 موسسه آموزش عالی مهر كرمان