شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اولویت های پژوهشی > توسعه و فناوری


عنواننوع طرحزمان انتشاروضعیت
استخراج مدل ورودی _ خروجی برای کوره گندله سازی با استفاده از روش های هوش مصنوعیموسساتیبهمن ماه 1400در حال دریافت پیشنهادنامه
استخراج مدل دینامیکی کنترل پذیر برای کوره گندله سازی با استفاده از روش های شناسایی سیستم داده محورموسساتیبهمن ماه 1400در حال دریافت پیشنهادنامه