شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اولویت های پژوهشی > توسعه و فناوری


عنواننوع طرحزمان انتشاروضعیت
استخراج مدل دینامیکی کنترل پذیر برای کوره گندله سازی با استفاده از روش های شناسایی سیستم داده محورموسساتیبهمن ماه 1400در حال دریافت پیشنهادنامه
طراحی، ساخت و تست دستگاه اندازه گیری دینامیکی دمای بستر گندله در طول کوره استحکام گندله
موسساتیبهمن ماه 1401در حال دریافت پیشنهادنامه