شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اولویت های پژوهشی > فرآوری


عنواننوع طرحزمان انتشاروضعیت
تحقیق و بررسی در راستای امکان سنجی استحصال محصولات جانبی از باطله های فلوتاسیون گل گهرموسساتیبهمن ماه 1400در حال دریافت پیشنهادنامه
تحقیق به منظور ارائه طراحی مفهومی سیستم مناسب آبگیری از باطله های کارخانه فرآوری هماتیتموسساتیبهمن ماه 1400در حال دریافت پیشنهادنامه
مقایسه عملکرد HPGR آزمایشگاهی و صنعتی بر روی کنسانتره نهایی تولیدی از کارخانه های فرآوری سنگ آهن گل گهردانشجوییبهمن ماه 1400در حال دریافت پیشنهادنامه