شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اولویت های پژوهشی > زمین شناسی و معدن


عنواننوع طرحزمان انتشاروضعیت
بررسی ارتباط ساختاری و ساختمانی معادن گل گهرموسساتیخرداد ماه 1400در حال دریافت پیشنهادنامه