شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اولویت های پژوهشی > سیستم ها و مدیریت

عنواننوع طرحزمان انتشاروضعیت
شناسایی پارامترهای اثر گذار بر بهره ورسازی نظام پیشنهادها در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
دانشجوییمهرماه 1400درحال دریافت پیشنهادنامه
 تاثیر ارزش های سازمانی بر تصمیم گیری های راهبردی و مولفه های رفتاری در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
دانشجویی
اردیبهشت ماه 1401درحال دریافت پیشنهادنامه
بررسی و شناسایی پارامترهای موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
دانشجویی
اردیبهشت ماه 1401
درحال دریافت پیشنهادنامه
بررسی الگوهای حاکمیت شرکتی و نقش آن در ایجاد هم افزایی شرکت های منطقه گل گهر
دانشجویی
اردیبهشت ماه 1401
درحال دریافت پیشنهادنامه